วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2563
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตร ฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ จำนวน ๔,๔๓๔ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกันโรคต่างๆ ในเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
ซื้อผ้าปิดจมูก เจลล้างมือ เดทตอล ฮล่าฮูป ใช้ในโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยการป้องกัน โรคต่างๆ ในเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมกิจกรรผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ธรรมะกับผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ จำนวน ๘ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอ์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง