วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไส้กรองสำหรับเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักชีวิต ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ทะเบียน ขฉ 3600 นครราชสีมา จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ โครงการอบรมทบทวนหน่วยกู้ชีพตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม รักชีวิต จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
จ้าง- จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตร วัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา(Mobile printer) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๐๘๐ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง