วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-6424 นครราชสีมา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8562 นครราชสีมา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8117 นครราชสีมา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการสร้างสรรค์เปิดโลกกว้างนอกห้องเรียน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องไทยธรรม โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อหัวโคมไฟถนนสาธารณะ LED ขนาด 50 วัตต์ จำนวน 140 ชุด เพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง