วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการจัดงานบวงสรวงท่านท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแบบผิว Asphaltic Concrete สายทางหน้าเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  ก.ย. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงพื้นสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จัดซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบริเวณโครงการทหารพันธุ์ดี พล.พัฒนา ๒ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ตลาด ช. บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โครงการค่าหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างปรับปรุงศาลาศรีสมบูรณ์ร่วมใจ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเปิด บ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง