วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ (โครงการอบรมทบทวนหน่วยกู้ชีพตำบลโพธิ์กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเพื่อจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามในโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๖ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นง ๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศโครงการทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง