วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางโค้งบ้านตาปุ๋ย ถึงท่อเหลี่ยมหน้าอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) ประจำปี 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ 416-57-0045 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ 416-59-0057 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 88-9354 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร(จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอื่นๆ (จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง