วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุอื่นๆ (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมอาคารศาลาชุมชนบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหาร กองทัพภาคที่ ๒ (โครงการที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบ สำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทถนน จำนวน ๖ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบ สำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบ สำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทถนน จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างออกแบบจ้างออกแบบและรับรองแบบ สำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการจ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทถนน Asphaltic Concrete จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ๘๘-๕๒๕๐ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2565
จ้างจ้างงานออกแบบและรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง