วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการจัดอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
วัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๕๓ รายการ)
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีน โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID)-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID)-๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง