วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (จำนวน ๕ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิค หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๑๒๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง