วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการตรวจ ATK (จำนวน ๑๓ รายการ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างศาลพระภูมิ ศาลตายาย ในเขตเทศบาลตำบลโพธฺิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๓๕ รายการ) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (จำนวน ๑ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๐ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๓๖๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๑๐ รายการ) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๕ รายการ) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงานระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง