วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมรถบรรทุกติดตั้งเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง หมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๒๕๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2566
ซื้อกระเป๋าผ้า ตามโครงการเทศบาลพบประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู เชฟโรเล็ต หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงพื้นด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน