วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (จำนวน๘๗รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน 50 คน ประจำเดือน เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมารื้อและย้ายที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (จำนวน๓รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง