วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ค. 2564
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผพ ๘๐๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซ่อมบำรุงรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา
28  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๖๐๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๖๐๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2564
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๗๒๙ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชุมสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง