วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๕๑๒๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๘๘๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง