วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศโครงการทัศนศึกษาพัฒนาผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอย ๗ ถึงซอย ๘ หมู่ที่ ๙ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยอารีย์ เริ่มจากบ้านเลขที่ ๒๙๔/๓ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๒๔๘ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
จ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านเสงี่ยม ถึงบ้านนางสุนทร บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ ตามโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง