วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (โครงการสร้างสรรค์เปิดโลกกว้างนอกห้องเรียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การทำเมี่ยงปลา จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การทำเมี่ยงปลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก ทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง