วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ทะเบียน ๘๕-๘๕๖๒ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ( จำนวน ๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ รหัส ๔๗๙-๕๗-๐๐๔๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตจ ๑๙๙๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง
6  ก.ย. 2562
จ้างเหมาสำรวจและขึ้นทะเบียนจำนวนสุนัขและแมว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง