วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟสัญญาณจราจรแบบกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๒ ต้น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้งธงชาติ และติดตั้งธงรัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยวงเดือน , สง่านขนาดใหญ่ (สว่านโรตารี) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมติดตั้งธงชาติ และติดตั้งธงรัชกาลที่ ๑๐