วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมและห้องปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว) (๒๘ กรกฎาคม) ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ (โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) (๒๘ กรกฎาคม) ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง (ชนิดด้ามปืน แบบปรับฝอยได้) จำนวน ๑ หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ถังเคมีดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์) จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสายดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหนองปรือ ๕ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๕๐๘ ถึงบ้านเลขที่ ๘๔๒ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง