วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงสายดับเพลิง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในห้องประชุมและห้องปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว) (๒๘ กรกฎาคม) ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุ (โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) (๒๘ กรกฎาคม) ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๒ คัน ๒ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างขยายไหล่ถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยหนองปรือ ๕ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง