วันที่
ชื่อเรื่อง
28  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุการศึกษา โครงการค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2564
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการค่าจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์ โครงการการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2564
ทำแผ่นพับให้ความรู้ โครงการการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า
22  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุในการดำเนินงาน โครงการการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(จำนวน ๑ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง