วันที่
ชื่อเรื่อง
30  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๕๐ คน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 8023 นครราชสีมา จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘-๕๘-๐๐๐๕ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๐๖๘-๕๙-๐๐๐๖ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานยนต์ (รถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตจ ๑๙๙๗ นครราชสีมา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง