วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางโค้งบ้านตาปุ๋ย ถึงท่อเหลี่ยมหน้าอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
6  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมเลื่อยโซ่ยนต์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ 068-59-0006 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0017 (ตั้งอยู่ตรงประตูทางเข้าสำนักงานฯ) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-49-0017 (ตั้งอยู่ตรงประชาสัมพันธ์) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 86-4880 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-6424 นครราชสีมา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง