วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด ๒ บานเปิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผพ ๘๐๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ภายในซอยปลาทอง บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ม.ค. 2564
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๖๒๙ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2563
เหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
23  ธ.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (เทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2563
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการสองวัยสายใยรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง