วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน (โครงการอบรมการเพาะเมล็ดพันธุ์พืชที่งอกด้วยเมล็ดที่ยาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยผสมสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
จ้างเหมาดูแลเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง