วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการวัยใสใส่ใจธรรมมะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุจัดทำเวที (โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) ประจำปี 2561 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตร วัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา(Mobile printer) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๑๐๐ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อต้นเทียนเบอร์ 8 (พร้อมขาตั้ง) โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง