วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการพลังชุมชนต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผพ ๘๐๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภายในเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2562
จ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ทะเบียนครุภัณฑ์ เลขที่ 416-50-0018 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผค 3036 นครราชสีมา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง