วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ย. 2564
จ้างงานออกแบบรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด (โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง วงเงินค่าก่อสร้าง ๓,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพานหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจการณ์) โดยวิธีคัดเลือก
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดหาวัสดุสาธิตการทำอาหารไทยและของดีโพธิ์กลาง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2564
จ้างเหมาเช่าไฟประดับ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาวงดนตรีโพล์คซอง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำเวที ประดับไฟบนเวที เครื่องเสียง พร้อมเครื่องปั่นไฟ (แสง สี เสียง) โครงการสืบสารประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง