วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างเหมาติดตั้งวอลเปเปอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถแทรคเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตง ๔๓๗๖ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม),โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ OKI MC๓๖๓ ทะเบียนครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๙-๖๓-๐๐๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างเช่าไฟประดับพร้อมติดตั้งตามโครงการจัดงานวันเฉลิมพระขนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม),โครงการจัดงานวันเฉลิมพระขนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (๑๒ สิงหาคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (แผงกั้นห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กน ๓๒๑๔ นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์เลขที่ ๔๑๖-๕๑-๐๐๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง