วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยชอง ศพด.ทต.พก. ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสี่แยกหนองไผ่ - บริเวณถนนศรีโพธิ์กลาง ซอย ๒๑ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขฉ ๓๖๐๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กสธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2566
จ้างออกแบบและรับรองแบบ ตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการการก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ประเภทรางระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ) ประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2566
จ้างเหมาจัดทำใบปลิวประชาสัมพันธ์ภาษี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง