วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุจัดทำเวที (โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) ประจำปี 2561 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2561
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตร วัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา(Mobile printer) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๔,๑๐๐ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อต้นเทียนเบอร์ 8 (พร้อมขาตั้ง) โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการวัยใสใส่ใจธรรมะ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายทางโค้งบ้านตาปุ๋ย ถึงท่อเหลี่ยมหน้าอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม) ประจำปี 2561 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง