วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศติดรถกู้ชีพ ทะเบียน ผต ๔๘๗๔ นครราชสีมา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาเพื่อจัดทำแผนที่แม่บท (โครงการ จัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขั้นตอนการจัดทำแผนที่แม่บท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จำนวน ๕๐ คน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการพลังชุมชนต้านยาเสพติด ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการคนรุ่นใหม่หลีกไกลยาเสพติด ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อระบบเครื่องปรับอากาศเพื่อให้กระแสไฟฟ้าเกิดความสมดุล จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการพลังชุมชนต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผพ ๘๐๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง