วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2561
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อหัวโคมไฟถนนสาธารณะ LED ขนาด 50 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 100 ชุด เพื่อติดตั้งภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยหลบมุม บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณหมู่บ้านประวรรดา ถึงทางแยกบ้านตาปุ๋ย บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก ทะเบียน ๘๖-๔๒๔๘ นครราชสีมา จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิก ทะเบียน 86-4248 นครราชสีมา จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถแทรคเตอร์ ทะเบียน ตง 4376 นครราชสีมา จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 85-8562 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง