วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการอบรมการปลูกชะอมให้แตกยอดทั้งปี จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่ม (โครงการอบรมการปลูกชะอมให้แตกยอดทั้งปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสาสำนึกปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง