วันที่
ชื่อเรื่อง
1  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง พร้อมติดตั้ง ศพด.ทต.โพธิ์กลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อถังเคมีดับเพลิง (ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO๒) ขนาด ๑๐ ปอนด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อถังเคมีดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการจัดอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
วัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๕๓ รายการ)