วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (จำนวน ๑๖ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๖ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองพุดซา หมู่ที่ ๕ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีคัดเลือก
3  ก.พ. 2565
ซื้อชุดตรวจ ATK ชนิด Professional use (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการตรวจ ATK (จำนวน ๑๓ รายการ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๘ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง