วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม, อาหารกลางวัน โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๒๐-๔๐-๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖-๔๘๘๐ นครราชสีมา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุลูกบอลพลาสติกสี ตะกร้าพลาสติก ฮูล่าฮุป แปรงสีฟัน+ยาสีฟัน ในการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคต่างๆ ในเด็กเล็ก จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง