วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้ง (ติดตั้งป้ายจราจรภายในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
เหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรการทำลูกชุบ)
1  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๙๑๒ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมหาเศรษฐี บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกเบญจพล หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) หมายเลขทะเบียน ผว ๒๒๐๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง