วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผค ๓๐๓๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม ๔๓๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๖-๔๘๘๑ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๘-๙๓๕๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๘๑๑๗ นครราชสีมา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (งานส่งเสริมการเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อยางนอกรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กม ๔๓๒๗ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง