วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มี.ค. 2563
ซื้อถังเคมีดับเพลิง (ชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลและแผ่นพับตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุในการจัดอบรมโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2563
วัสดุก่อสร้าง (จำนวน ๕๓ รายการ)
16  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (อุปกรณ์ประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีน โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง