วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (จำนวน ๑๐ รายการ) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๕ รายการ) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2565
จ้างออกแบบและรับรองแบบโครงการที่กำหนด โครงการก่อสร้างตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทงานระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ (งานประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๘-๙๓๕๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ กองสาธา่รณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๑๖ รายการ) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง