วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกเบญจพล หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) หมายเลขทะเบียน ผว ๒๒๐๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดฯโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน 4,506 มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้บุนวมโครงเหล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๕-๒๓๖๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง