วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 - เดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) สายทางถนนเถลิงราชย์ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบ ASPHALTIC CONCRETE สายทางชุมชนอีสานเขียว บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยอุ้มบุญ (ซอยข้างบ้านเลขที่ ๗๕๘ ถึงบ้านเลขที่ ๙๙๘) บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างบ้านเลขที่ ๔๗๗ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางไผ่หวาน บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง