วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) หมายเลขทะเบียน ผพ ๘๐๒๓ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพฺธิ์กลาง จำนวน ๑๗ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันเพื่อรับรองคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการอบรม โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อรับรองคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้ช่วยปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการอบรม โครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
ซื้อตราประทับบนบัตรเลือกตั้งในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2564
จ้างทำความสะอาดห้องหัวหน้าสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลในการดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามโครงการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ all in one สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2564
จ้าง- จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา(Mobile printer) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๖๖๓ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง