วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาตัดสติ๊กเกอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างจ้างงานออกแบบและรับรองแบบสำหรับงานก่อสร้างตามแผนงานและโครงการที่กำหนด โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง (กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จำนวน ๑ โครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
จ้างทำครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะประชุม) จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
จ้างเหมาทำป้ายอะคลิลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีน เพื่อดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง