วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๖๔๒๔ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๕-๘๕๖๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการอบรมการผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (๑๒ สิงหาคม) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน (โครงการอบรมการผลิตจุลินทรีย์หน่อกล้วย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง โครงการสร้างสรรค์เปิดโลกกว้างนอกห้องเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ (๑๒สิงหาคม) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง