วันที่
ชื่อเรื่อง
26  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยมหาเศรษฐี บ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการเพิ่มศักยภาพพนักงานเทศบาล ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันตามโครงการอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร บริเวณสามแยกเบญจพล หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) หมายเลขทะเบียน ผว ๒๒๐๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดฯโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน 4,506 มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง