วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔๘ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดเครื่องเสียง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง