วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขุนพลเชื่อมซอยทรัพย์มงคล บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลโพธิ์กลาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  ก.ค. 2563
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยกู้ชีพตำบลโพธิ์กลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุในโครงการอบรมการปลูกผักหวานในครัวเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างอ่านมาตรวัดน้ำด้วยเครื่องอ่านมาตรวัดน้ำและบันทึกข้อมูลการใช้น้ำพร้อมคำนวณค่าน้ำและจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ให้ผู้ใช้น้ำ ขณะอ่านมาตรวัดน้ำโดยใช้เครื่องพิมพ์ชนิดพกพา (Mobile printer) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๔,๕๒๗ มิเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีียง (หลักสูตรการทำสร้อยข้อมือหินนำโชค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรการทำสร้อยข้อมือหินนำโชค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารกลางวันโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตรการทำช่อดอกไม้ผ้าขาวม้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง