เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
  ประชาคมผู้ได้รับผลกระทบประสบภัยน้ำท่วมเกษตรกร ต.โพ...[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 64]
 
  ตรวจสอบการส่งมอบงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 66]
 
  ตรวจรับงานปรับปรุงศาลาศรีสมบูรณ์ ม.8[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 77]
 
  ดูการก่อสร้างลานคสล. และความเดือดร้อนของประชาชน[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 65]
 
  ดูความคืบหน้าการก่อสร้างรางระบายน้ำ[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 59]
 
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์กลางสมัยสามัญ สมัยที่ 4[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 65]
 
  เข้าเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ...[วันที่ 2022-11-28][ผู้อ่าน 136]
 
  รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต[วันที่ 2022-11-27][ผู้อ่าน 112]
 
  ทำบุญใส่บาตรบัณฑิตใหม่[วันที่ 2022-11-26][ผู้อ่าน 72]
 
  ซ้อมรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต[วันที่ 2022-11-26][ผู้อ่าน 168]
 
  ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันอ...[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 88]
 
  ดูช่างไฟฟ้าซ่อมไฟดับรอบสระหนองปรือ ม.1[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 73]
 
   ประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกเทศมนตรีเป็นกรรมาธิการบริ...[วันที่ 2022-11-24][ผู้อ่าน 74]
 
  เดินดูสวนสาธารณะและถนนคนเดินบึงกาฬ[วันที่ 2022-11-24][ผู้อ่าน 105]
 
  ไหว้คุณย่าโม - ไหว้ศาลตา ยาย - ถวายข้าวพระพุทธ[วันที่ 2022-11-23][ผู้อ่าน 102]
 
  ทำบุญงานวันสถาปนากองพันเสนารักษ์ที่ 3 ครบรอบปีที่ ...[วันที่ 2022-11-23][ผู้อ่าน 125]
 
  ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา ครั...[วันที่ 2022-11-23][ผู้อ่าน 74]
 
  ประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดศักยภาพการท่องเที่ยว[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 69]
 
  ดูการก่อสร้างเทลาน คสล. ร้านค้าชุมชน ริมทางข้างวัด...[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 91]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ.บึงแสนสุข ม.7[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 112]
 
  ตรวจรับงานก่อสร้างถนน คสล.ซอย ฮ.ตก ส่วนที่เหลือ[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 86]
 
  ดูการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอย 11 บ.หนองปรือ ม.1[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 68]
 
  ประชุมเตรียมรับตรวจประเมินโบนัส ปี 65[วันที่ 2022-11-22][ผู้อ่าน 81]
 
  ประชุมกองการศึกษา และกองสวัสดิการสังคม[วันที่ 2022-11-21][ผู้อ่าน 72]