เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 125 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด [ 1 ก.ย. 2558 ]180
2 การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 [ 1 ก.ย. 2558 ]183
3 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน [ 1 ก.ย. 2558 ]180
4 การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ [ 1 ก.ย. 2558 ]180
5 การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง [ 1 ก.ย. 2558 ]179
6 การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม [ 1 ก.ย. 2558 ]186
7 การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อสิ้นสุดการสมรส [ 1 ก.ย. 2558 ]179
8 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการสมรส กรณีคู่สมรสประสงค์จะใช้ชื่อสกุลของอีกฝ่ายหนึ่งหรือใช้ชื่อสกุลเดิมของตน [ 1 ก.ย. 2558 ]181
9 การเปลี่ยนชื่อสกุลโดยการร่วมใช้ชื่อสกุล [ 1 ก.ย. 2558 ]181
10 การเปลี่ยนชื่อสกุลด้วยเหตุอื่น [ 1 ก.ย. 2558 ]181
11 การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร [ 1 ก.ย. 2558 ]163
12 การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย [ 1 ก.ย. 2558 ]150
13 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน [ 1 ก.ย. 2558 ]169
14 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน [ 1 ก.ย. 2558 ]166
15 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ [ 1 ก.ย. 2558 ]165
16 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล [ 1 ก.ย. 2558 ]163
17 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง [ 1 ก.ย. 2558 ]158
18 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ [ 1 ก.ย. 2558 ]167
19 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 1 [ 1 ก.ย. 2558 ]164
20 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 1 ก.ย. 2558 ]165
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7