เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา: www.phoklang.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
  คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อสิ้นสุดการสมรส [ 1 ก.ย. 2558 ]181
2 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ [ 1 ก.ย. 2558 ]168
3 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 1 ก.ย. 2558 ]166
4 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า [ 1 ก.ย. 2558 ]165
5 การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต [ 1 ก.ย. 2558 ]167
6 การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม [ 1 ก.ย. 2558 ]153
7 การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ [ 1 ก.ย. 2558 ]155
8 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 1 ก.ย. 2558 ]171
9 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 1 ก.ย. 2558 ]168
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 1 ก.ย. 2558 ]168
11 การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 [ 1 ก.ย. 2558 ]165
12 การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล [ 1 ก.ย. 2558 ]164
13 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 1 ก.ย. 2558 ]167
14 การขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 1 ก.ย. 2558 ]167