เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ข้าราชการทหารกองทัพภาคที่ 2
หมู่ที่ 1 ชุมชนโพธิ์ทรงธรรม หมู่ที่ 2 ชุมชนหนองไผ่ร่วมใจ หมู่ท 3 ชุมชนหนองพลวงน้อย
  ชุมชนคนรักษ์หนองปรือ   ชุมชนวัดหนองไผ่รวมใจ   ชุมชนคนหนองพลวง
  ชุมชนรักเพ็ญมาศ   ชุมชนหนองไผ่สามัคคี   ชุมชนหนองบ่อสามัคคี
      ชุมชนหนองไผ่ประชารักษา    
หมู่ที่ 4 ชุมชนหนองพลวงมะนาวสามัคคี หมู่ที่ 5 ชุมชนพุดซา 1 หมู่ที่ 7 ชุมชนบึงแสนสุขร่วมใจ
  ชุมชนหนองพลวงร่วมใจพัฒนา   ชุมชนพุดซา 2   ชุมชนบ้านบึงแสนสุขพัฒนา
หมู่ที่ 8 ชุมชนศรีสมบูรณ์ 1 หมู่ที่ 9 ชุมชนพล.ร.3 ส่วนที่ 4 หมู่ที่ 10 ชุมชนกฤติยาสามัคคี
  ชุมชนรวมพลพัฒนา   ชุมชนสรรพาวุธพัฒนา   ชุมชนประวรรดาสามัคคี
  ชุมชนพัฒนาสามมัคคี   ชุมชนกรซย.ร่วมใจ   ชุมชนข้าราชการทหารกองทัพภาคที่ 2
      ชุมชนพิทักษ์ธรรม   ชุมชนอีสานเขียว
      ชุมชนร่วมใจพัฒนา   ชุมชนหนองหัวเสือพัฒนา
หมู่ที่ 11 ชุมชนทหารช่าง ช.2 และ ช. พัน 201      
  ชุมชนช.พัน 202        
ชุมชนข้าราชการทหารกองทัพภาคที่ 2
   
 
  ร้อยตรี นิวัฒน์  บึงอ้อ
 
  ประธานกรรมการชุมชน  
  095-9318119
 
   
 
  ร้อยตรี อำนวย  เจียรสกุล
 
  รองประธานกรรมการชุมชน  
  081-0622772
 
 
   
ร้อยตรีสังคม  พลทามูล
  ร้อยตรี นุกูล  นามเหลา
กรรมการฝ่ายการปกครองฯ   กรรมการฝ่ายสาธารณสุขฯ
061-4862669
  0986-2558929
 
   
นางบานเย็น  ไชยกำบัง
  ร้อยโท สมคิด  กาลเขว้า
กรรมการฝ่ายการศึกษาฯ   กรรมการฝ่ายสวัสดิการฯ
064-1047577
  061-6296550