เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
หนองพลวงน้อย
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 1 -ชุมชนหนองปรือ คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 7 -ชุมชนบึงแสนสุข
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 2 -ชุมชนหนองไผ่ร่วมใจ คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 8 -ชุมชนศรีสมบูรณ์
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 3 -ชุมชนหนองพลวงน้อย คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 9 -ชุมชนค่ายสุรธรรมพิทักษ์
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 4 -ชุมชนหนองพลวงมะนาว คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 10 -ชุมชนหนองไผ่พัฒนา
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 5 -ชุมชนหนองพุดซา คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 11 -ชุมชนหนองพลวงพัฒนา
       
ชุมชนหนองพลวงน้อย
พันโทธงชัย  คุณมี


ประธานคณะกรรมการชุมชน


089-7225977

นางชนิดา  พิมพ์จักร


รองประธานคณะกรรมการชุมชน


098-3865978
นางพัชราภรณ์  น้อยเอี้ยง

นางกานิถา  หาญสันเทียะ
เลขานุการ

เหรัญญิก
064-4370681

089-9151387นางภัทรฌาดา  สีเมือง
นางฐิติมา  แก้วเสน่ห์
นางพิสมัย  อักษรศรี
กรรมการชุมชน
กรรมการชุมชน
กรรมการชุมชน
061-3304892
086-7823739
095-6167058