เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
ศรีสมบูรณ์
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 1 -ชุมชนหนองปรือ คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 7 -ชุมชนบึงแสนสุข
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 2 -ชุมชนหนองไผ่ร่วมใจ คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 8 -ชุมชนศรีสมบูรณ์
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 3 -ชุมชนหนองพลวงน้อย คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 9 -ชุมชนค่ายสุรธรรมพิทักษ์
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 4 -ชุมชนหนองพลวงมะนาว คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 10 -ชุมชนหนองไผ่พัฒนา
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 5 -ชุมชนหนองพุดซา คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 11 -ชุมชนหนองพลวงพัฒนา
       
ชุมชนศรีสมบูรณ์
พันเอกเรวัตน์  ภิรมย์กิจ


ประธานคณะกรรมการชุมชน


084-0368467

ร้อยตรีล้ำเลิศ  ปลอดกระโทก


รองประธานคณะกรรมการชุมชน


086-2554684
ร้อยตรีริบ  จันสูงเนิน

ร้อยตรีมานิจ  แสงเดือน
เลขานุการ

เหรัญญิก
081-2667589

083-3674537นางทัศนา  จำเนียรกาล
นางกชพรรณ  ดาวล้อม
นางนารีรัตน์  ไขขุนทด
กรรมการชุมชน
กรรมการชุมชน
กรรมการชุมชน
098-1057211
084-4166539
090-3650511