เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา : www.phoklang.go.th

 
 
หนองไผ่
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 1 -ชุมชนหนองปรือ คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 7 -ชุมชนบึงแสนสุข
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 2 -ชุมชนหนองไผ่ร่วมใจ คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 8 -ชุมชนศรีสมบูรณ์
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 3 -ชุมชนหนองพลวงน้อย คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 9 -ชุมชนค่ายสุรธรรมพิทักษ์
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 4 -ชุมชนหนองพลวงมะนาว คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 10 -ชุมชนหนองไผ่พัฒนา
       
คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 5 -ชุมชนหนองพุดซา คณะกรรมการชุมชน หมู่ที่ 11 -ชุมชนหนองพลวงพัฒนา
       
ชุมชนหนองไผ่
พันเอกภัทร์ฐพงศ์  ค้าสบาย


ประธานคณะกรรมการชุมชน


088-3582787

นายวันชัย  มั่นคง


รองประธานคณะกรรมการชุมชน


089-9447308
นางบังอร  ตาปราบ

ร้อยตรีอุทัย  เกตุนอก
เลขานุการ

เหรัญญิก
089-9471112

061-0735113ร้อยโทนิยม  มาพิทักษ์
นางคำแพง  ฐานวิเศษ
นางสุรีย์พร  ธรรมบุตร
กรรมการชุมชน
กรรมการชุมชน
กรรมการชุมชน
081-0691235
061-5942426
061-0187892